Convocatoria do concurso “Cartel Oficial do Entroido 2018”

Con motivo da celebración do Entroido 2018, o Concello de Verín  convoca un concurso para seleccionar o cartel oficial das festas, con arranxo ás seguintes bases:
1º.– Poderán tomar parte no concurso todos os creadores españois ou estranxeiros que así o desexen, co número de traballos que estimen oportunos,  sendo condición indispensable que as obras sexan orixinais.
2º.– Os traballos presentados terán como única identificación un lema. O incumprimento desta norma será motivo de descualificación. O lema presentarase escrito no exterior dun sobre pechado. No interior do sobre xuntarase unha fotocopia do DNI do autor/a, e información co nome artístico -de estimalo oportuno-, enderezo actual e teléfono. Os sobres abriranse despois da decisión do Xurado Os concursantes responsabilízanse totalmente de que non existen dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como renuncian a toda reclamación por dereitos de imaxe.
3º.– O formato único será vertical con tamaño de 50 x 70 cm (non servirán formatos proporcionais). Presentaranse montados sobre un bastidor ríxido. Non existirán límites de tintas nin técnicas. No caso de que a obra sexa presentada con sistemas informáticos, aportarán ademais da reprodución a cor que reúna os requisitos sinalados, o correspondente soporte magneto/óptico con todos os ficheiros necesarios para a obtención de fotolitos xunto coas fontes utilizadas, e no seu caso, os orixinais das imaxes utilizadas.
.- O cartel imprimirase en offset. O/A autor/a poderá indicar en Pantone as colores utilizadas.
5º.– As obras levarán como único texto ENTROIDO 2018-VERÍN. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de febreiro. Festa declarada de interese turístico nacional.
6º.– O tema será libre de elección e interpretación do autor debendo recoller o espírito entroideiro de Verín.
7º.– A data límite para a presentación dos traballos é o 7 de decembro de 2017. No caso de envíos por Correos ou por empresas de mensaxería, non se admitirán entregas a partir das 14:00 h. dese día. As obras entregaranse no Rexistro de Entrada do Concello de Verín, Praza do Concello, 1; 32600 Verín.
8º. – Os carteis presentados expoñeranse do 11 o 16 de decembro na Sala de Exposicións do Concello de Verín. Durante estas datas os veciños/as poderán votar, previa presentación do DNI, os 3 deseños que máis lles gusten, con 3, 2 e 1 punto. Tras  o  período  de exposición realizarase o reconto. O cartel con maior número de votos será o gañador. En caso de empate,  terán  dous  días  máis  de votación    aquelas que,  resultante do voto popular, obteñan a condición para desempatar.
.- O resultado da votación será inapelable e farase público a través dos medios de comunicación. De estimalo necesario, o Concello de Verín poderá propor melloras a algún dos traballos presentados para, de ser aceptadas polo/a autor/a, premialo. O Concello de Verín corrixirá os posibles erros dos textos que figuren nas obras e resérvase a facultade de incluír logotipos ou anagramas na composición definitiva do cartel.
10º.– O premio consistirá na edición do cartel seleccionado e nunha dotación económica de 600 euros. O cartel premiado será propiedade do Concello de Verín. Dita propiedade inclúe todos os dereitos inherentes á súa libre reprodución, difusión e no seu caso transmisión. O Concello de Verín reservase todos os dereitos de propiedade industrial e uso do cartel premiado e dos distintos elementos que o conformen, xuntos ou por separado, así como a súa manipulación e adaptación para adecualo nos diferentes soportes publicitarios.

 

11º.- Os traballos non premiados deberán ser retirados despois de 20 días de feito público o fallo do xurado. Se no prazo indicado non se retiraron, entenderase que os seus autores renuncian á súa propiedade a favor do Concello de Verín, quen poderá destruílos ou darlles o destino que considere máis conveniente ou oportuno.
A participación neste concurso supón a aceptación de todas e cada unha das bases. A interpretación ou modificación, no caso de precisala, das presentes Bases, é un dereito exclusivo do Concello de Verín.