Concurso Carteis do Entroido 2016

Prazo límite ata o 25 de novembro de 2015

Bases do concurso de carteis 2016. (ver PDF)

Cartel1996

Con motivo da celebración do Entroido de 2016, o Concello de Verín convoca un concurso de carteis, con arranxo ás seguintes bases:

1º.- Poderán tomar parte no concurso todos os creadores españois ou estranxeiros que así o desexen, co número de traballos que estimen oportunos, sendo condición indispensable que as obras sexan orixinais.

2º.-Os traballos presentados terán como única identificación un lema. O incumprimento desta norma será motivo de descualificación. O lema presentarase escrito no exterior dun sobre pechado. No interior do sobre xuntarase unha fotocopia do DNI do autor/a, e información co nome artístico -de estimalo oportuno-, enderezo actual e teléfono. Os sobres abriranse despois da decisión do Xurado Os concursantes responsabilízanse totalmente de que non existen dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como renuncian a toda reclamación por dereitos de imaxe.

3º.- O formato único será vertical con tamaño de 50 x 70 cm (non servirán formatos proporcionais). Presentaranse montados sobre un bastidor ríxido. Non existirán límites de tintas nin técnicas. No caso de que a obra sexa presentada con sistemas informáticos, aportarán ademais da reprodución a cor que reúna os requisitos sinalados, o correspondente soporte magneto/óptico con todos os ficheiros necesarios para a obtención de fotolitos xunto coas fontes utilizadas, e no seu caso, os orixinais das imaxes utilizadas.

4º.- O cartel imprimirase en offset. O/A autor/a poderá indicar en Pantone as colores utilizadas.
5º.- As obras levarán como único texto ENTROIDO 2016-VERÍN. 28 e 31 de xaneiro, 4,5,6,7,8 e 9 de febreiro. Festa declarada de interese turístico nacional.

6º.- O tema será libre de elección e interpretación do autor debendo recoller o espírito entroideiro de Verín.

7º.- A data límite para a presentación dos traballos é o 25 de novembro de 2015. No caso de envíos por Correos ou por empresas de mensaxería, non se admitirán entregas a partir das 14:00 h. dese día. As obras entregaranse no Rexistro de Entrada do Concello de Verín, Praza do Concello, 1; 32600 Verín.

8º. – O Xurado Cualificador encargado de seleccionar o cartel gañador estará conformado polos seguintes integrantes:
– A anterior gañadora do cartel do Entroido: Olalla Diéguez Boó.
– Deseñador Gráfico: Jorge Godás Limia.
– Un artista verinés: Fernando Barreira Mateo.
– Un entroideiro: Antonio Fernández Torcuato.
– Un representante do mundo do deporte: José Manuel Zubiela Calderón.
– Un estudioso do entroido: Miguel Ángel Losada García.
– Voto popular (este voto, ademais de resolver un posible empate, reflectirá o resultado do proceso electivo celebrado previamente, por parte dos cidadáns, para seleccionar o mellor cartel dos participantes. Durante as datas de exposición dos mesmos, do 26 o 10 de decembro, os veciños/as poderán votar, previa presentación do DNI, o deseño que máis lles guste -outorgándolles tres, dous e un punto a tres dos carteis participantes-, o que máis votos obteña será o cartel que represente o voto popular).

9º.- As decisións do Xurado serán inapelables e faranse públicas a través dos medios de comunicación. De estimalo necesario, o Xurado poderá propor melloras a algún dos traballos presentados para, de ser aceptadas polo/a autor/a, premialo; ou poderá propor que o concurso quede deserto. Todos/as os/as que concursen recibirán información por escrito dos acordos do Xurado. O Concello de Verín corrixirá os posibles erros dos textos que figuren nas obras e resérvase a facultade de incluír logotipos ou anagramas na composición definitiva do cartel.

10º.- O premio consistirá na edición do cartel seleccionado e nunha dotación económica de 600 euros. O cartel premiado será propiedade do Concello de Verín. Dita propiedade inclúe todos os dereitos inherentes á súa libre reprodución, difusión e no seu caso transmisión. O Concello de Verín reservase todos os dereitos de propiedade material e uso do cartel premiado e dos distintos elementos que o conformen, xuntos ou por separado, así como a súa manipulación e adaptación para adecualo nos diferentes soportes publicitarios.

11º.- Os traballos non premiados deberán ser retirados despois de 20 días de feito público o fallo do xurado. Se no prazo indicado non se retiraron, entenderase que os seus autores renuncian á súa propiedade a favor do Concello de Verín, quen poderá destruílos ou darlles o destino que considere máis conveniente ou oportuno.
A participación neste concurso supón a aceptación de todas e cada unha das bases. A interpretación ou modificación, no caso de precisala, das presentes Bases, é un dereito exclusivo do Concello de Verín.